MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

  HİZMETLERİMİZ

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

 

» TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) uygun bağımsız denetim

 

» Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun bağımsız denetim

 

» Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim

 

» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

 

» Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

 

» Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim

 

» Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi

 

» Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması

 

» Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi

 

» İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması